REACH

Regulacja REACH w Bohler Uddeholm

Czym jest REACH ?

Od 1 czerwca 2007 roku obowiązuje nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dot. chemikaliów zastępująca wcześniejsze ustalenia.( Dyrektywa EC Nr 1907/2006 ). Realizuje ona główne założenia europejskiej polityki ds. chemikaliów czyli poprawę ochrony zdrowia i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami chemicznymi. Kolejnym celem tej regulacji jest poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego.
REACH ma ograniczyć obrót substancjami niebezpiecznymi. W przyszłości zostanie ograniczony obrót substancjami niebezpiecznymi do państw, które zaewidencjonują daną substancję jako bezpieczną dla ludzi i środowiska. W tym celu na producentach i importerach spoczywa obowiązek gromadzenia danych dotyczących właściwości substancji ( fizycznych, chemicznych, sposobie ich oddziaływania na zdrowie i środowisko) oraz wykonanie badań i określić zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas stosowania danej substancji.

Implementacji REACH w Bohler Uddeholm.

Bohler Uddeholm AG przygotowując się do nowych rozwiązań prawnych przeprowadziła inwentaryzację substancji, opracowuje i uzgadnia istotne dane dotyczące substancji chemicznych.
W tym celu współpracuje ściśle z dostawcami, aby mieć pewność, że oferowane nieobrobione materiały odpowiadają regulacjom REACH. Ze swej strony BUAG przekazuje zgodnie ze standardami EUROFER i VDEN swoim odbiorcom wszelkie informacje niezbędne do oszacowania bezpieczeństwa produktów.

Osobą odpowiedzialną za rozwiązania REACH w Bohler Uddeholm Polska Sp.z o.o. jest :

Dorota Grossman
d.grossman@bohleruddeholm.pl

Więcej informacji na temat REACH w internecie :
Europejska Agencja Chemikaliów http://echa.europa.eu
Rozwiązania REACH w Polsce : http://reach.gov.pl